Archiwum prezentacji

Grzegorz Fałda: Narzędzia Rapid Application Development (RAD) dla bazodanowych aplikacji WWW (2014-06-03)
Zaprezentowano pomysł na narzędzie typu Rapid Application Development (RAD) do tworzenia bazodanowych aplikacji webowych. Na podstawie przeglądu niektórych technologii z tego obszaru dokonano próby odpowiedzi na pytanie o możliwość szerszego wykorzystania koncepcji narzędzi RAD w aktualnych technologiach dedykowanych dla aplikacji WWW.
Edgar Głowacki: Coded UI – testy interfejsu użytkownika oparte of UI Automation (2011-12-01)
Stanowiąca część składową platformy Microsoft Windows technologia UI Automation została opracowana z myślą u wsparciu osób niepełnosprawnych w obsłudze komputerów (Assistive Technology). UI Automation pierwotnie miało być wykorzystywane m.in. przy tworzeniu czytników syntezujących mowę na podstawie prezentowanych ciągów znaków wykorzystywanych przez osoby niewidome i słabowidzące.
UI Automation znalazło również zastosowanie w procesie rozwoju oprogramowania. Możliwość wykonywania powtarzalnych sekwencji na interfejsie graficznym za pomocą UI Automation jest wykorzystywana do budowy testów weryfikujących poprawność działania interfejsu użytkownika, czyli tzw. testów Coded UI.”
Jakub Siwek: Pomost pomiędzy obiektowymi bazami danych ODRA i Versant (2011-11-17)
Przedstawiono komercyjną, obiektową bazę danych amerykańskiej firmy Versant, sposoby do niej dostępu oraz podstawowe informacje o przechowywaniu w niej danych. Następnie, opisując nowo stworzony mechanizm łączący ją z obiektową bazą ODRA, przedstawiono działanie tzw. relacyjnych ‘wrapperów’ i ich modyfikacji do obsługi danych obiektowych.
Krzysztof Kaczmarski: Procesory GPU w bazach danych. Kostki MOLAP oraz równoległe wyszukiwanie przy pomocy B+drzewa (cz. 1) (2011-11-10)
W ostatnim czasie procesory graficzne dzięki nowym możliwościom programowania ogólnych algorytmów pozwoliły na wprowadzenie do komputerów biurkowych niedostępnej wcześniej mocy obliczeniowej. Zaprezentowano ogólnie sposób programowania procesora GPU oraz omówiono jego możliwości w kontekście tworzenia i odpytywania kostek MOLAP oraz szybkiego tworzenia indeksów zbudowanych na bazie B+Drzewa.
Łukasz Budnik System dynamicznej analizy jakości scenariuszy biznesowych (2011-10-27)
Przedstawiono opracowaną metodologię wytwarzania scenariuszy biznesowych oraz zaprojektowany system pomiarowy wspierający zdefiniowaną metodologię. Przedstawiona metodologia definiuje odpowiednie etapy cyklu życia oraz zbiór reguł dotyczących ich wytwarzania. W ramach metodologii zaproponowano zbiór procedur dotyczących zalecanych zmian, które należałoby zastosować w ramach akcji usprawnieniowych oraz naprawczych, jeśli zmierzona jakość scenariusza spadłaby poniżej założonych wartości progowych. Zaimplementowany system pomiarowy oferuje dynamiczne monitorowanie wykonania oraz analizę instancji scenariuszy uruchamianych za jego pośrednictwem. Jest to możliwe dzięki przezroczystemu (z punktu widzenia użytkownika) procesowi oprzyrządowania scenariuszy. Wykonany system pomiarowy, definiuje wysoce konfigurowalny zbiór podstawowych metryk jakościowo-wydajnościowych. Ponadto, zaprojektowany system pomiarowy oferuje mechanizm zbierania danych cząstkowych, które mogą stać się wartościową informacją do symulacji nowo projektowanych scenariuszy.”
Kazimierz Subieta: Automatyczne dereferencje w języku SBQL (2011-10-20)
SBQL postawił znak równości pomiędzy zapytaniami i wyrażeniami języka programowania. Jest pierwszym językiem w historii informatyki, w którym zapytania są budulcem dla konstrukcji imperatywnych i abstrakcji języka programowania. Jego semantyka musi więc uwzględniać fakt, ze niektóre (pod) zapytania będą zwracały referencje, a nie wartości. Np. dla operatora podstawienia zapytanie z lewej strony operatora musi zwrócić referencję.
Inny języki zapytań nie wspominają o referencjach. Semantyka i implementacja języka SBQL jest fundamentalnie oparta na przetwarzaniu referencji. Programista wstawia funkcję deref wszędzie tam, gdzie chce zmienić referencję na wartość z nią skojarzoną. Taki styl byłby dla programistów bardzo irytujący.Stąd należy jej się pozbyć z kodu programu poprzez automatyczne jej wstawianie do drzew syntaktycznych zapytań podczas kontroli typologicznej.
Dominik Ślęzak: Infobright RDBMS – architektura, zastosowania i proponowana rola w projekcie SYNAT (2010-11-18)
W części pierwszej omówiono główne aspekty architektury analitycznego silnika bazodanowego firmy Infobright, w tym: kompresja danych, warstwa granularnej informacji o danych, oraz wykorzystanie tej warstwy podczas wykonania kwerend SQL. Podano główne obecne kierunki badawcze związane z silnikiem, w tym: grupowanie danych, przybliżony SQL, oraz wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w kompresji danych. Zaprezentowane zostaną przykłady zastosowań silnika, zarówno w projektach komercyjnych, jak i akademickich. Szczególny nacisk położono na wersję “open source” silnika, dostępną jako Infobright Community Edition (www.infobright.org). W części drugiej przedstawione zostaną założenia budowy relacyjnej bazy danych, która łączyłaby w sobie następujące informacje: metadane o obiektach cyfrowych (teksty, jak również potencjalnie obrazy, nagrania, etc.) gromadzonych w obrębie projektu, informacje pozwalające na szybkie wydobycie obiektów z dostępnych repozytoriów danych, atrybuty będące wynikiem przetwarzania obiektów przez różnego typu moduły analityczne, zapisane w postaci relacyjnej ontologie i wszelkie inne informacje mogące ukierunkowywać przeszukiwanie i analizę zasobów bazy i sprzężonej z nią repozytoriów, dane historyczne dotyczące korzystania z całości rozwiązania, a także próbki obiektów cyfrowych zapisanych w postaci relacyjnej. Przedstawiono różne scenariusze działania bazy w połączeniu z repozytoriami danych, modułami analitycznymi oraz interfejsami użytkownika.
Marek Dopiera: CoherentDB: projekt semistrukturalnej bazy danych z wersjonowaniem (2010-10-21)
Przedstawiono koncepcję pracy doktorskiej poświęconej semistrukturalnej bazie danych z wersjonowaniem. Efektem ubocznym wersjonowania jest w tym projekcie deduplikacja zapisywanych danych w locie, ponieważ dane są adresowane ich zawartością. W trakcie referatu przedstawiono:* na czym polega podejście składu adresowanego zawartością (content-addressable storage),* pomysł na wykorzystanie tego podejścia w semistrukturalnej bazie danych,* szkielet projektu takiej bazy danych,* problemy, z którymi trzeba będzie się zmierzyć podczas implementacji.
Kamil Kuliberda: Przezroczysta integracja rozproszonych zasobów wewnątrz obiektowego bazodanowego gridu (2010-06-14)
Prezentacja dotyczy wyników pracy doktorskiej poświęconej automatycznej, przezroczystej integracji rozproszonych zasobów danych do obiektowego gridu baz danych. W ramach prezentacji omówiono metodologia automatycznej integracji na bazie warstwowego modelu aktualizowalnych perspektyw wraz z modelem integracji. Model integracji jest częścią prototypu ODRA-GRID zrealizowanego na bazie wirtualnego repozytorium oraz sieci Peer-to-Peer.
Emil Wcisło: Stack-Based Query Language for Java – Język zapytań oparty na podejściu stosowym zintegrowany z Javą (2010-05-24)
Zaprezentowano rezultaty ukończonej właśnie pracy magisterskiej pod ww. tytułem. Podejmuje ona próbę rozbudowy popularnego języka programowania Java o obiektowy, mocny algorytmicznie, przyjazny dla użytkownika język zapytań. Język ten, stworzony w oparciu o przełomową dla języków zapytań koncepcję podejścia stosowego, realizuje przetwarzanie danych ulotnych w pamięci operacyjnej. Stanowi on odpowiedź na cieszący się uznaniem język LINQ, wprowadzony do języków programowania platformy Microsoft .NET. Zakończona sukcesem implementacja posiada również właściwości niedostępne w języku LINQ. Wśród nich należy wspomnieć o uniwersalności i minimalności składni, możliwości przetwarzania dowolnych obiektów Java, mocnej kontroli typologicznej w czasie kompilacji i wysokiej wydajności ewaluacji zapytań. W czasie tworzenia projektu została opracowana i zaimplementowana koncepcja bezszwowej integracji dwóch języków o odmiennej składni, semantyce i naturze działania. Zostały również stworzone unikalne rozwiązania wśród języków zapytań opartych na podejściu stosowym. Do nich należą: translacja zapytań na wysokowydajne natywne operacje środowiska wykonawczego Java, uniwersalny, przyjazny użytkownikowi operator sortowania, oraz generyczność kolekcji. Te oraz inne zaimplementowane użyteczne cechy pozwalają wykorzystać stworzony język zapytań jako rozwiązanie wielu problemów związanych z przetwarzaniem danych.
Aleksander Kosicki: Propozycja dynamicznych ról i programowania przez kontrakt dla języka Java (2010-05-10)
Prezentacja w luzny sposób przedstawia kontekst i problematykę pracy magisterskiej pt. “Propozycja Dynamicznych Ról i Programowania Przez Kontrakt dla jezyka Java”. Praca powstała na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Kaczmarskiego. Udana obrona miała miejsce 24 lutego 2009. Praca zdobyła II nagrode w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Pełną treść pracy mozna znalezc w Internecie.
Wiktor Filipowicz, Piotr Habela, Krzysztof Kaczmarski: Komponent bazy danych w projekcie Motion – założenia i problemy projektowe (2010-04-19)
Projekt “Motion”, którego oficjalna i pełna nazwa brzmi “System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej” jest koordynowanym przez PJWSTK przedsięwzięciem badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt zakłada zbudowanie laboratorium akwizycji ruchu (ruch 3D, obraz wideo, płyty naciskowe, aktywność elektro-mięśniowa) oraz opracowanie algorytmów i narzędzi, zawierającego cechy, które wykraczają ponad aktualny stan sztuki reprezentowane przez komercyjne pakiety oferowane przez producentów sprzętu rejestrującego.
Jednym z zadań, przydzielonym naszemu zespołowi, jest realizacja bazy danych zdolnej przechowywać bibliotekę zarejestrowanych ruchów oraz umożliwiającej (poprzez element kliencki online) jej przeszukiwanie i dokonywanie różnorodnych analiz. O ile najbardziej eksponowanym w projekcie obszarem zastosowań jest medycyna, to wymaga się zachowania wysokiego poziomu generyczności. Rodzi to szereg wyzwań projektowych, do których można zaliczyć m.in.: przechowywanie i wydajny dostęp do dużych jednostek danych (BLOB/CLOB); otwarcie systemu na nowe rodzaje danych opisowych; intuicyjny interfejs użytkownika do przeszukiwania i analiz; różnicowanie uprawnień w dostępie do danych; umożliwienie wprowadzania do systemu nowych kryteriów analitycznych (rozumianych jako wyliczalne właściwości) i transformacji danych; optymalizacja ewaluacji zapytań.
Kazimierz Subieta: Przegląd bieżących prac i plany badawcze (2010-04-12)
Spotkanie będzie poświęcone przeglądowi ostatnich prac badawczych Katedry IO, stan prac doktorskich, nowe pomysły w zakresie badań, stan grantów obecnych i zgłoszonych, a także plany na najbliższy rok w zakresie badań.
Edgar Głowacki: Poza ACID i 2PC – koncepcje mechanizmów transakcji wspierających procesy biznesowe (2009-12-10)
Możliwość łączenia wielu czynności w postaci bloków posiadających właściwości transakcji jest bardzo istotną cechą oprogramowania wspierającego zarówno modelowanie, jak i realizację procesów biznesowych. W świecie informatyki transakcyjność jest nierozerwalnie kojarzona z bazami danych, a akronim ACID stał się słowem-kluczem, które silnie zakorzeniło się zarówno w języku zawodowym, jak i kanonie nauczania nie pozostając tym samym bez wpływu na ogólną percepcję współczesnych informatyków. Z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na przetwarzanie rozproszone koncepcję tę uzupełniono o mechanizm 2PC, czy 3PC pozostając właściwie w tym samym obszarze pojęciowym.Stopniowo – wraz ze wzrostem nasycenia rozwiązaniami informatycznymi oraz uzależnienia od nich działalności operacyjnej różnego rodzaju instytucji – zauważono, że mechanizm transakcyjności będący owocem wieloletniego rozwoju informatyki – w tym w szczególności baz danych – nie jest wystarczający dla pełnego wsparcia transakcji znanych z życia. Nie jest to wniosek szczególnie odkrywczy, bowiem transakcyjność znana z baz danych jest rozwinięciem zasady podwójnego księgowania sformalizowanego w XV wieku przez Luca Pacioli. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest czysto historyczna – jednym z najważniejszych pierwszych zastosowań informatyki była bankowość, której filarem jest właśnie podwójne księgowanie. Do tej pory najczęściej powtarzającym się przykładem ilustrującym mechanizm transakcji w bazach danych jest zamknięcie debetowania i kredytowania dwóch różnych kont w jedną nierozłączną operację. Wymiana dóbr i usług może wiązać się z różnymi scenariuszami, a przeksięgowanie środków finansowych jest najprostszą możliwą transakcją, z jaką możemy spotkać się w życiu codziennym.W trakcie seminarium zostaną przedstawione dwie koncepcje stanowiące próbę odpowiedzi na zapotrzebowanie budowy mechanizmu transakcji umożliwiającego lepsze “wplecenie” (/ang. inlining/) rozwiązań informatycznych w procesy biznesowe. Pierwszą z nich jest szkielet WS-TX będący owocem prac dwóch grup roboczych działających pod egidą OASIS i W3C, drugą pomysł transakcji z kontrolowaną przejrzystością autorstwa prof. Kazimierza Subiety.
Tomasz Pieciukiewicz: Optymalizacja zapytań rekurencyjnych (2009-12-03)
Optymalizacja w wypadku zapytań rekurencyjnych jest szczególnie istotna, ze względu na potencjalnie długi czas ich ewaluacji. Oprócz dyskusji możliwości zastosowania znanych technik optymalizacji przez przepisywanie, przedstawione również zostaną dodatkowe możliwości optymalizacyjne wynikające ze stratyfikacji układów równań stałopunktowych.
Tomasz Kowalski: Framework do szybkiego projektowania aplikacji webowych typu “data-intensive” oparty na środowisku systemu ODRA (2009-11-19)
W czasach, kiedy większość danych dostępnych jest zdalnie, a interfejsy webowe są najpopularniejszą metodą dostępu do takich danych, programiści aplikacji biznesowych zmagają się z dwoma podstawowymi wyzwaniami: krótkimi terminami realizacji projektów wymaganymi przez klientów i dostępem do danych składowanych w systemach absolutnie niedopasowanych do współczesnych języków programowania. W celu wyeliminowania obydwu problemów zaczęto oferować frameworki do szybkiego tworzenia aplikacji webowych korzystających z danych trwałych. Celem projektu jest zbudowanie, na bazie systemu ODRA, frameworka umożliwiającego szybką budowę aplikacji webowych opartych głównie o przetwarzanie danych.Framework wyposażony zostanie w narzędzia umożliwiające automatyczną generację maksymalnie dużych elementów aplikacji oraz w mechanizmy łatwego rozszerzania jego funkcjonalności.
Edgar Głowacki: WS-Security Framework (2009-10-29)
W czasach, kiedy większość danych dostępnych jest zdalnie, a interfejsy webowe są najpopularniejszą metodą dostępu do takich danych, programiści aplikacji biznesowych zmagają się z dwoma podstawowymi wyzwaniami: krótkimi terminami realizacji projektów wymaganymi przez klientów i dostępem do danych składowanych w systemach absolutnie niedopasowanych do współczesnych języków programowania. W celu wyeliminowania obydwu problemów zaczęto oferować frameworki do szybkiego tworzenia aplikacji webowych korzystających z danych trwałych. Celem projektu jest zbudowanie, na bazie systemu ODRA, frameworka umożliwiającego szybką budowę aplikacji webowych opartych głównie o przetwarzanie danych.Framework wyposażony zostanie w narzędzia umożliwiające automatyczną generację maksymalnie dużych elementów aplikacji oraz w mechanizmy łatwego rozszerzania jego funkcjonalności.
Dariusz Dobrowolski: Model repozytorium treści na potrzeby zdalnej edukacji (2009-10-22)
E-learning na dobre wkroczył do polskich uczelni – aczkolwiek sam e-learning jest pojęciem dość szerokim, obecnie obejmuje już takie elementy jak distance learning m-learning, blended learning, social learning. Elementem wspólnym tych wszystkich form jest treść. Opracowanie treści (materiałów dydaktycznych, prezentacji, testów) stanowi większość nakładów ponoszonych na przygotowanie wykładów umieszczanych w różnych systemach zarządzania nauczaniem (LMS/LCMS). Stworzenie modelu otwartego repozytorium treści i udostępnienie tychże treści do szerokiego wykorzystania we własnych systemach stanowi temat przewodni rozprawy doktorskiej. W trakcie prezentacji zaprezentowany zostanie aktualny stan prac nad modelem opartym o elementy edycji treści, ich przechowywania i udostępniania. Poniżej załączono ww referat w wersji przekonwertowanej na wykład platformy edukacyjnej.
Marta Burzańska: Metody wylesiania w optymalizacji przetwarzania zapytań w języku SBQL (2009-10-15)
Referat przedstawia techniki optymalizacji dla języka SBQL oparte na idei znanej jako deforestacja. Podstawowym założeniem jest eliminacja struktur pośrednich w celu zmniejszenia ilości wykorzystywanych zasobów systemowych.
Paweł Pałacha: Nowoczesne systemy informatyczne w zarządzaniu procesem autoryzacji użytkowników w przedsiębiorstwie (2009-10-15)
Przegląd bieżących tendencji i metod w zakresie zarządzania autoryzacją użytkowników na podstawie praktycznej wiedzy zdobytej w firmie IBM. Wymagania stawiane przed zaawansowanymi systemami informatycznymi wspomagającymi ten proces. Podstawowe problemy, występujące podczas implementacji tych narzędzi w różnorodnym środowisku, oraz modyfikacje niezbędne dla efektywnego wdrożenia. Zarys propozycji rozwiązań, które mogły by stanowić podstawę pracy doktorskiej dotyczącej projektowania i tworzenia zautomatyzowanych, rozproszonych systemów informatycznych zarządzania procesem autoryzacji użytkowników.
Tomasz Henschke: 3 filary platformą dla strategicznej roli IT w przedsiębiorstwie (2009-10-08)
Celem pracy jest przedstawienie strategii wewnętrznej optymalizacji IT, pozwalającej na zwiększenie zdolności efektywnego wspierania procesów biznesowych w Przedsiębiorstwie, na podstawie studium przypadku autorskiej oceny dojrzałości organizacyjnej obszarów IT w polskich przedsiębiorstwach oraz przyczyn niespójnego rozwoju Informatyki w ostatnich latach w Polsce
Paweł Rubach: Efektywne zarządzanie zasobami w systemach metaobliczeniowych (2009-10-01)
Federated computing environments offer requestors the ability to dynamically invoke services offered by collaborating providers in the virtual service network. Without an efficient resource management that includes Dynamic SLA Negotiation, however, the assignment of providers to customer’s requests cannot be optimized and cannot offer high reliability without relevant SLA guarantees. We propose a new SLA-based SERViceable Metacomputing Environment (SERVME) capable of matching providers based on QoS requirements and performing autonomic provisioning and deprovisioning of services according to dynamic requestor needs.Publikacje na temat projektu SORCER, na którym bazuje SERVME dostępne są pod adresem: http://sorcersoft.org
 
 

Strona z referatami z dawniejszych seminariów znajduje się tutaj.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.