Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu “Bazy Danych, Inżynieria Oprogramowania, Systemy Rozproszone”, które odbędzie się w dniu 27 października (czwartek), w sali 110A w budynku głównym PJWSTK o godz. 15:15.

Prelegent: Łukasz Budnik

Temat: System dynamicznej analizy jakości scenariuszy biznesowych

“Wystąpienie przedstawi opracowaną metodologię wytwarzania scenariuszy biznesowych oraz zaprojektowany system pomiarowy wspierający zdefiniowaną metodologię. Przedstawiona metodologia definiuje odpowiednie etapy cyklu życia oraz zbiór reguł dotyczących ich wytwarzania. W ramach metodologii zaproponowano zbiór procedur dotyczących zalecanych zmian, które należałoby zastosować w ramach akcji usprawnieniowych oraz naprawczych, jeśli zmierzona jakość scenariusza spadłaby poniżej założonych wartości progowych. Zaimplementowany system pomiarowy oferuje dynamiczne monitorowanie wykonania oraz analizę instancji scenariuszy uruchamianych za jego pośrednictwem. Jest to możliwe dzięki przezroczystemu (z punktu widzenia użytkownika) procesowi oprzyrządowania scenariuszy. Wykonany system pomiarowy, definiuje wysoce konfigurowalny zbiór podstawowych metryk jakościowo-wydajnościowych. Ponadto, zaprojektowany system pomiarowy oferuje mechanizm zbierania danych cząstkowych, które mogą stać się wartościową informacją do symulacji nowo projektowanych scenariuszy.”